11/12/2022

Моє натхнення


Моє натхнення

 #пакунокнатхнення

Моє натхнення
Моя Велика родина «Сузір'я» ✨️,
В якому чудові діти України .
Сузір’ївці спритні, розумні, кмітливі... спортивні , а ще позитивні!
Вони надихають творити, любити, старатись, радіти, жити ...
Школа наша зазнала значних руйнувань, але ми ж з українці!
Ми все подолаєм ! Ми сильні! Ми разом, бо ми вільні! Якщо ти питаєш про натхнення ,
То знай , це учні "Сузір'я "!✨️
Натхнення- моя маленька родина, Маленька, але дуже сильна !
Все - все надихає творити, Бо ми вчителі України!💙💛


03/09/2022

1 вересня

 


1 вересня 

Наші найкращі 🙌
Любимо Вас ❤️

Краще всього, коли ти робиш добру справу і не чекаєш нічого взамін.
Джек Кенфілд

#мармеладнийджек

31/08/2022

Оцінювання

 Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, що проводяться закладом, є формувальне, поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне. 

Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12. 

Свідоцтво досягнень відображає результати навчальних досягнень учня/учениці 5-6 класу з фізичної культури та інших предметів, визначених освітньою програмою закладу освіти. 

Графа «Характеристика навчальної діяльності» сформована відповідно до переліку наскрізних умінь, визначених Державним стандартом базової середньої освіти. Зазначена графа заповнюється класним керівником за результатами спостережень, проведених спільно з вчителями-предметниками, які працюють з класом. Спостереження на уроках фізичної культури проводяться упродовж року за планом, визначеним закладом освіти. Вчителю фізичної культури рекомендовано позначати особливо виражені наскрізні вміння учня/учениці,зокрема, вияв інтересу до навчання, розуміння отриманої інформації, прочитаного, вміння висловлювати власну думку, критично та системно мислити, логічно обґрунтовувати власну позицію, діяти творчо, вияв ініціативи у процесі навчання, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими з метою заохочення подальшого розвитку відповідних умінь. 

Заповнення графи здійснюється шляхом виставлення відповідної позначки навпроти сформованого уміння. Заповнення графи «Характеристика результатів навчання» заповнюється з урахуванням фіксованих у класних журналах результатів досягнень учнів упродовж навчального року. Рекомендується у класних журналах і в Свідоцтві перед виставленням підсумкової оцінки у відповідних графах результатів навчання зазначати першу літеру («В», «Д», «С», «П»), що відповідає назві рівня досягнень орієнтовних критеріїв оцінювання результатів навчання з предметів (Високий, Достатній, Середній, Початковий) або за допомогою виставлення відповідних балів. 

Основною ланкою в системі контролю на уроці фізичної культури є поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення рівнів опанування навчального матеріалу та здійснення корегування щодо застосовуваних технологій навчання. 

Основна функція поточного контролю – навчальна. 

Тематичне оцінювання здійснюється на підставі поточного оцінювання освітньої діяльності учня/учениці за певний період, як правило начальну чверть чи триместр. 

Семестрове оцінювання може здійснюватися за результатами контролю загальних результатів відображених у Свідоцтві досягнень. Семестровий контроль проводиться з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу і підтвердження результатів поточних оцінок, отриманих учнями раніше. Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості учнів, що дає змогу реалізувати диференційований підхід до навчання. Семестровий контроль може бути комплексним, проводитись у формі тестування тощо. Оцінка за семестр ставиться за результатами поточного (формувального) оцінювання та контролю загальних результатів. 

Річне оцінювання здійснюється на підставі загальної оцінки результатів навчання за І та ІІ семестри. 

Оцінювання має бути зорієнтованим на очікувані результати навчання, передбачені навчальною програмою, а також на оцінювання рівня сформованості компетентностей учнів. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюють відповідно до індивідуальної програми розвитку, де зазначено труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, що можуть впливати на ефективність застосування певних форм оцінювання. 

Добір форм оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюють індивідуально з обов’язковим урахуванням їх можливостей функціонування, життєдіяльності та здоров’я. 

При оцінюванні рівня сформованості компетентностей учнів з особливими освітніми потребами вилучають ті складові (знання, вміння, види діяльності та інше), опанування якими є утрудненим або неможливим для учня 10 з огляду на труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. 

Державний стандарт початкової освіти, Закон України «Про повну загальну середню освіту» визначають формувальне оцінювання серед основних різновидів оцінювання. Формувальне оцінювання – це оцінювання під час навчання і «для навчання» – тому що, на відміну від підсумкового, має на меті формування (або форматування) освітнього процесу з урахуванням освітніх потреб кожного учня задля більш ефективного формування необхідних знань, умінь та ставлень. «Оцінювання» не обмежується виставленням оцінки. Це послідовна змістовна взаємодія між учнем, учителем і батьками, щодо освітніх досягнень учня на підставі всім зрозумілих цілей і критеріїв. 

Формувальне оцінювання спирається на систему прийомів, що вчитель застосовує під час навчання та має ґрунтуватися на певних ціннісних орієнтирах. Для успішного застосування формувального оцінювання освітній процес має бути організований у такий спосіб, щоби спонукати кожного учня бути активним його учасником, а не пасивним «отримувачем» знань і оцінок. Має бути створена така атмосфера навчання, за якої учні не бояться «йти на ризик» – ставити запитання, робити помилки й показувати, чого вони ще не вміють або не знають. 

До компонентів успішного застосування формувального оцінювання відносяться: забезпечення вчителем ефективного зворотного зв’язку з учнями/ученицями; активна участь учнів/учениць у процесі власного навчання; корегування процесу навчання з урахуванням результату оцінювання; визнання вагомого впливу оцінювання на мотивацію та самоутвердження учнів, які, у своєю чергою, впливають на навчання; уміння учнів оцінювати свої знання самостійно. 

Алгоритм діяльності вчителя щодо організації формувального оцінювання можна представити у вигляді такої послідовності дій: 

•Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів освітніх цілей. 

•Створення ефективного зворотного зв’язку. 

• Забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання. 

• Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання. 

• Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну діяльність (рефлексія). 

•Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання. 

У процесі навчання об’єктом оцінювання є діяльність учня для досягнення цілей навчання. Отже, розроблення освітньої цілі є основою всіх видів оцінювання. Оцінювання може виміряти, на якому рівні досягнута ціль. Це можливо за умови, що ціль є вимірною. 

На початковому етапі вчитель розробляє, доводить до відома й обговорює з учнями/ученицями цілі уроку, або низки уроків і завдань. Регулярні обговорення в майбутньому мають перерости у традиційну спільну роботу вчителя з учнями. Ефективний зворотний зв’язок має бути чітким, зрозумілим, своєчасним, відбуватися в 11 атмосфері доброзичливості і взаємоповаги, забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання, вдосконалення. Знання, вміння та навички мають бути інструментами з якими учень має працювати: застосовувати, шукати умови й межі застосування, перетворювати, розширювати, доповнювати, знаходити нові зв’язки і співвідношення тощо. Це забезпечується різноманіттям прийомів, форм і методів роботи з навчальним матеріалом. 

Знання й розуміння учнями критеріїв оцінювання, робить процес оцінювання прозорим і зрозумілим для всіх суб’єктів. Укладання критеріїв спільно з учнями сприяє позитивному ставленню до процесу оцінювання. Критерії, розроблені для формувального, оцінювання мають описувати те, що заявлено в освітніх цілях. Важливим є ознайомлення учнів із критеріями до початку виконання завдання, а також представлення критеріїв у вигляді градації – опису різних рівнів досягнення очікуваного результату. Чим конкретніше сформульовані критерії, тим зрозумілішою для учнів є діяльність щодо успішного виконання завдання. 

У процесі формувального оцінювання доцільно використовувати самооцінювання, що дозволяє учням/ученицям бачити мету навчання й досягати успіху, формувати вміння учнів/учениць аналізувати власну діяльність (рефлексія). Для самостійного оцінювання можна використовувати різні форми карт, таблиці самооцінки тощо. Самооцінювання передує оцінюванню роботи вчителем/вчителькою. Із метою формування адекватного самостійного оцінювання застосовується порівняння двох самооцінок: прогностичної та ретроспективної. Водночас самооцінювання передбачає не лише оцінювання учнем/ученицею власної роботи, але й визначення проблем і способів їх вирішення. 

Доцільно також використовувати взаємооцінювання. Формувальне оцінювання уможливлює відстеження вчителем/вчителькою процесу просування учня/учениці до освітніх цілей, корегування освітнього процесу на ранніх етапах, а учневі/учениці – усвідомлення більш високої відповідальності за самоосвіту. Даною модельною навчальною програмою передбачене застосування практик формувального оцінювання з одночасним використанням їх результатів для поточного і підсумкового оцінювання з формувальною метою – тобто для надання й отримання зворотного зв’язку, щодо успіху та рівня складності завдань, визначення подальших освітніх цілей і коригування навчання з орієнтацією на виявлені потреби учнів/учениць, формування загальної культури оцінювання. 

Вибір форм, змісту та способів формувального оцінювання в комплексі з поточними і підсумковими формами здійснюється педагогічними працівниками закладу освіти залежно від дидактичної мети. Формувальне оцінювання в комплексі з поточними і підсумковими формами відбувається із застосування таких основних способів: 

- оцінку динаміки функціонального стану та фізичного розвитку, яка визначається шляхом порівняння результатів поточного і підсумкового тестування та їх аналізу, щодо рівня досягнення поставлених цілей; 

- оцінку динаміки використання техніки різних фізичних вправ у повсякденній, ігровій і змагальній діяльності; 

- оцінку виконання освітніх завдань під час проведення уроків фізичної культури та позакласних форм фізичного виховання, участі у позакласних формах фізичного виховання, організаційної діяльності з фізичного виховання в школі, досягнення цілей для реалізації у процесі самостійних занять, створення портфоліо (творчі розробки проектів, комплексів фізичних вправ, індивідуальної програми занять, загартування, різних форм самоконтролю), в тому числі і з використанням інформаційних технологій, технологічних гаджетів для самоконтролю і самооцінки. 

З метою визначення вихідних даних для формувального оцінювання динаміки фізичної підготовленості учнів/учениць у вересні-жовтні може проводитися тестування рівня розвитку основних фізичних якостей, а саме: 

 • Швидкість: біг 30 м (с) (залежно від віку і статі); 

• Витривалість: рівномірний біг без урахування часу (м) (залежно від віку і статі); 

• Гнучкість: нахил тулуба вперед із положення сидячи (см) (залежно від віку і статі); 

• Сила: згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) (залежно від віку і статі); 

• Спритність: човниковий біг 4×9 м (с) (залежно від віку і статі); 

• Швидкісно-силові: стрибок у довжину з місця (см) (залежно від віку і статі); 

• Метання малого м’яча на дальність (м) (залежно від віку і статі) тощо. 

Різновиди тестів можуть змінюватися в залежності від планів вчителя та потреб учнів/учениць. Поточне оцінювання динаміки результатів тестування функціонального стану та фізичного розвитку, на розсуд вчителя/вчительки, може здійснювати декілька разів протягом навчального року. При цьому не можна акцентувати увагу учнів/учениць на необхідності досягнення конкретного результату «на оцінку», виділяти окремі уроки або їх частини для прийомки тестів. Тестове завдання має виконуватися і виглядати природно у структурі уроку, без додаткового психологічного тиску і зайвої уваги з боку учасників процесу і зниження моторної щільності через очікування свої черги на тестування. Отримані результати тестувань рівня фізичних якостей заносяться до персональної порівняльної таблиці чи порт фоліо учня/учениці і не можуть застосовуватися для ранжування і порівняння учнів/учениць між собою. 

Безпосередньо формувальне оцінювання освітніх досягнень учнів 5-х – 6- х класів переважно здійснюється вчителем вербально. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з освітньої галузі «Фізична культура» об’єднано в три групи, а саме: 

Формування психічної та соціально-психологічної сфери особистості, засобами фізичного виховання, спирається на стимулювання когнітивного розвитку учнів/учениць, який полягає у змінах, що відбуваються у сприйманні, пам'яті, мисленні, уяві, мовленні тощо. В умовах занять фізичною культурою психічна та соціально-психологічна сфери особистості формується при застосуванні компетентнісного, проблемного, діяльнісного підходів, відповідних педагогічних методик використання засобів фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та ігрової діяльності. 

Систематичних занять фізичною культурою, володіння технікою виконання фізичних вправ досягають через: - формування свідомого ставлення до фізичної активності, розвитку в учнів/учениць розумових процесів і мисленнєвих операцій, як-от запам’ятовування, розуміння, застосування, аналіз, синтез та оцінка завдяки використанню компетентнісного, проблемного і діяльнісного підходів; - використання в різних життєвих ситуаціях індивідуальних оптимальних способів виконання фізичних вправ, набутих в ході ігрової і фізичної діяльності. 

Усвідомлення значення фізичної/рухової активності для підтримання стану здоров’я та задоволення у процесі фізичного виховання відбувається на фоні формування компетентностей, умінь та навичок, вдосконалення розумових процесів застосування, аналізу, синтезу, оцінки та ін., достатнього рівня фізичного розвитку, самореалізації у навчальній, фізкульутрнооздоровчій та ігровій діяльності тощо. 

Формування готовності виконувати громадянський та конституційний обов’язок, щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави. 

В цьому контексті, завдання на основі проблемного та діяльнісного підходів доцільно пов’язувати з розвитком природних здібностей і вдосконалення фізичних якостей.


https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2022/08/20/01/Dodatok.16.fizychna.kultura.20.08.2022.pdf

14/09/2021

ТИЖДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

 


ТИЖДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
!!! УВАГА !!!

16 вересня 2021 р. стартує проєкт

«Здорова дитина – спортивна громада»

Здоров'я людини – найвища цінність. Здорова дитина – основа здорової нації та квітучої громади. Фізично здорова, духовно багата, соціально реалізована і матеріально забезпечена людина створить міцну, заможну і щасливу сім'ю – запоруку сильної, єдиної та заможної держави.

Проєкт триватиме до квітня 2022 року.  До участі в проєкті запрошуються учні 1-6 класів.

Координатор проєкту – вчитель фізичної культури Вікторія Марич.

Ментор проєкту – ведучий спеціаліст із CrossFit Олександр Луговий.

Чекаємо на міському стадіоні:

  • 1- 2 класи о 9.30
  • 3-4 класи о 10.00
  • 5-6 класи о 10.30.

Беріть з собою гарний настрій і спортивний азарт.

Заступник директора з НВР Тетяна Пересипкіна

Вчителі фізичної культури02/11/2018

ЗМАГАННЯ З БАСКЕТБОЛУ ГІМНАЗИСТИ & УЧИТЕЛІ

 

ЗМАГАННЯ З БАСКЕТБОЛУ
ГІМНАЗИСТИ & УЧИТЕЛІ

      Пора канікул – це чудовий привід активно провести час у гімназійній родині. Зрозуміти, що таке командний дух, взаєморозуміння колег, підтримка фізичної форми і дружнього спілкування.   

   З цією метою 1 листопада  в КЗ «Оріхівська гімназія № 1 «Сузір’я» відбулися змагання з баскетболу, у яких брали  участь гімназисти 10-11 класів та вчителі. 

   Змагання було складним, емоційним, включало в себе швидкий біг, стрибки, кидки м’яча, здійснювані у протидії суперників. Але у кожної з команд було велике бажання перемогти, тому гра проходила напружено, цікаво та з багатьма  яскравими та напруженими моментами. ФОТОЗВІТ

  Вітаємо безстрашних та відчайдушних учасників нашої гімназії. А перемогла, як водиться у справжньому колективі, звичайно ж, дружба!

17/10/2018

Тиждень початкових класів «Кольоровий дивосвіт»

 

Тиждень початкових класів
«Кольоровий дивосвіт» 
 

Різнобарвними пазлами склався у нашій гімназійній родині останній день тижня – веселковий. Це був переддень свята Покрови  й Дня захисника України.

  Протягом тижня ми переконалися, як кольори зцілюють нас, змінюють наш настрій і внутрішній стан, заспокоюють і змушують діяти, розпалюють творчу думку, допомагають зосередитися. Ентузіазм, творчий підхід учителів початкових класів, інноваційні педагогічні технології допомогли зробити тиждень початкової школи справжнім святом як для дітей, так і для дорослих. Кожен день «Кольорового дивосвіту» пройшов на високому емоційному підйомі та позитиві.
  Святковий концерт запалив  добре сонце в душі кожної дитини ,вогонь любові та жагу до нових звершень. Показ мод розкрив естетичний смак учнів. Казка «Дівчинка і Веселка» навчила бачити прекрасне у світі  й слідкувати за особистою гігієною.
 
Виступ гуртка «Спортивної гімнастики» під керівництвом Марич В.Р. з флеш-мобом «Кольоровий феєрверк» надіслав різнобарвні промінчики захоплення й  радості в дитячі серця.
Виступ студії Анастасії Лагоди викликав бажання займатися вокальним співом.
  Посмішки не сходили з облич дітей. Вчитися, дійсно, цікаво й весело!
  А нагадуватимуть про ці приємні й вражаючі дні веселка й квіткова галявина на вікнах коридору першого поверху,а також дитячі проекти на дверях та стінах класних кімнат.
  Нехай світло, яке ми запалюємо в душах своїх учнів, спонукає їх стати яскравими особистостями! 
Читати повністю про 5 день>>